Thursday, July 31, 2014

Jiwan Ta Ho Yauta Katha - Rodit Bhandari


 Jiwan ta ho euta katha
Antya k hune ho k tha
Tei pani hidi rahe ma
Sapana boki mutuma
himmat boki muthima
Aghi badi nai rahe ma
Kehi garnu thiyo kei sajaunu thiyo
Aru k nai thiyo ra kalpana
Afno bhannu nai afnai bhagya nai thiyo
Aru k nai thiyo ra hatma


Jaldaichu jaldai aja ma
Jalera thaki sake ma
Yo pida sahana sakdina
Ahh ahh ahh ahh
Ghau yo chati bhitra ko niko huna nai sakdaina
K garu ma ahahhh
K garau ma
.......

Kasaiko lagi aadhar ho
Kasaiko lagi sansar ho
Akhir kasto moha ho yo dravya
Hera lobai loba ma chaleko duniya
Maya jaal rahecha yo dravya
Mera sathi bhai kaha ma chu kaha
Yo kasto khel ho yo dravya ...

No comments:

Post a Comment